બેટરી પંપ સહાય યોજના । Battery Pump Sahay Yojana 2023

Are You Looking for Battery Pump Sahay Yojana | શું તમે બેટરી પંપ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં ગુજરાત બેટરી પંપ સહાય યોજના 2023 વિષે પુરી જાણકારી નીચે જણાવવામાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિનંતી.

બેટરી પંપ સહાય યોજના : કૃષિ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે વિવિધ સરકારી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. જે યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut portal બનાવેલ છે. આ પોર્ટલ પર ખેતી વાડીની યોજનાઓ, પશુપાલનની યોજનાઓ, બાગાયતી અને મત્સ્યપાલનની યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે.

Battery Pump Sahay Yojana : આ આર્ટિકલના માધ્યમથી Kheti Vadi ni Yojana વિશે વાત કરીશું. ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા “પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ તથા પાવર સંચાલિત તાઈવાન પમ્પ વિશે માહિતી આપીશું. આ યોજનામાં દવા છાંટવાના પંપ યોજનામાં કેટલી સહાય મળે, કેવી સહાય મળશે અને ઓનલાઈન અરજી માટે કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું.

બેટરી પંપ સહાય યોજના વિષે ટૂંકમાં માહિતી

ગુજરાતની સરકાર તમામ ખેડૂતોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. કૃષિ યોજનાનો લાભ આપવા માટે Directorate of Agriculture, Government of Gujarat દ્વારા ikhedut બનાવવામાં આવેલ છે.

આ પોર્ટલ પર ખેડૂતો વિવિધ ખેતીને લગતી યોજનાઓનો ઓનલાઈન અરજી કરીને મેળવી શકે છે. અત્યારે હાલમાં ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર Battery Operated Spray Pump Subsidy માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે.

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા “પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ તથા પાવર સંચાલિત તાઈવાન પમ્પ” વિશે માહિતી આપીશું. બેટરી પંપ સહાય યોજનામાં દવા છાંટવાના પંપ યોજનામાં કેટલી સહાય મળે, કેવી સહાય મળશે અને ઓનલાઈન અરજી માટે કયા-ક્યા ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તેની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું.

Table of Battery Pump Sahay Yojana

યોજના નું નામપાવર સંચાલિત પંપ સહાય યોજના
Scheme NameBattery Operated Spray Pump yojana 2022
અરજી કરવા માટે ની ભાષાગુજરાતી અને અંગ્રેજી
લાભાર્થીગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો
મળવા પાત્ર સહાય ની રકમખેડૂતને રૂ.10,000/- સુધીની સબસીડી અને અન્ય તમામ લાભાર્થી ને રૂ.8000/- ની સહાય
ઉદેશ્યખેડૂતો ના પાક સરક્ષણ માટે દવા છંટકાવ પમ્પ ખરીદવા પર સબસીડી
વેબસાઈટikhedut.gujarat.gov.in

બેટરી પંપ સહાય યોજના

ગુજરાતની સરકાર તમામ ખેડૂતોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. કૃષિ યોજનાનો લાભ આપવા માટે Directorate of Agriculture, Government of Gujarat દ્વારા ikhedut બનાવવામાં આવેલ છે.

આ પોર્ટલ પર ખેડૂતો વિવિધ ખેતીને લગતી યોજનાઓનો ઓનલાઈન અરજી કરીને મેળવી શકે છે. અત્યારે હાલમાં ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર “Battery Operated Spray Pump Subsidy” માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાય છે.

Purpose of Battery Pump Sahay Yojana

ખેતી પાકોમાં નુકશાન કરતા કીટકો અને રોગોના નિયંત્રણ માટે પાક સંરક્ષણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. પાકમાં જીવાત અને રોગની ઓળખ થયા બાદ તેને અનુરૂપ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો પડે છે. આ યોજનામાં ખેડૂતોને દવા છંટકાવ માટે પમ્પ ઉપર સબસીડી આપવામાં આવશે.

બેટરી પંપ સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું?

ખેતીના વિવિધ પાકોમાં નુકશાન કરતા કીટકો અને રોગોને કાબુમાં કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે. પાકમાં જીવાત અને રોગની ઓળખ થયા બાદ તેને અનુરૂપ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો પડે છે. તેથી ખેડૂતોના પાકોમાં થતા રોગેને અટકાવી શકાય અને ખેડૂતોના ઉત્પાદનમાં વધારો તે જ આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.

Battery Pump Sahay Yojana હેઠળ કયા ખેડૂતોને લાભ મળશે?

રાજ્યના ખેડૂતોને મધમાખી ઉછેર સાધનો પર સહાય મેળવવા માટે તેની ચોક્કસ પાત્રતાઓ નક્કી થયેલી છે. જો તે પાત્રતાનું પાલન તમારી સાથે થશે તે ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે? જે પાત્રતા નીચે મુજબ છે.

 • અરજદાર ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનાનો લાભ નાના ખેડૂત, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારના ખેડૂતોને મળશે.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.

Eligibility for Battery Pump Sahay Yojana

ગુજરાત સરકારના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • અરજદાર ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • Battery Operated Spray Pump મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતોઓએ ઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

બેટરી પંપ યોજનામાં સહાય ધોરણ

રાજ્ય સરકારની આ સબસિડી યોજના છે. આ યોજના હેઠળ subsidy અગાઉથી નક્કી થયેલી છે. ખેડૂત સબસીડી યોજના મુજબ ગુજરાતના ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવશે. જેમાં મહિલા, નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે. જે નીચે મુજબ છે.

 • 8 થી 12 લિટર કેપીસીટીવાળા પાવર સંચાલિત નેપસેક પમ્પ અને પાવર સંચાલિત તાઇવાન પમ્પ જાતિવાર સહાય નક્કી થયેલી છે. જેમાં અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, મહિલા, નાના, સીમાંત ખેડૂતોને  રૂ. 3100/- સુધી સહાય મળશે. તથા અન્ય લાભાર્થીઓને રૂ.2500/- સહાય મળશે.
 • 12 થી 16 લિટર કેપીસીટીવાળા પમ્પમાં એસ.સી/એસ.ટી, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને રૂ. 3800/- સુધી સહાય મળશે અને અન્ય લાભાર્થીઓને રૂ.3000/- સુધી સહાય મળશે.
 • 16 થી વધુ લિટર કેપેસીટી Power Spray Pump અને Power Tiava Sprayer Pump અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ, નાના ખેડૂતો, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતને રૂ.10000/- અને, અન્ય લાભાર્થીઓને રૂ.8000/- ની સહાય મળશે.

Eligibility for Battery Pump Sahay Yojana

 • આ સ્કીમ રાષ્ટ્રીય ખાધ સુરક્ષા મીશન ઘંઉ, ચોખા અને કઠોળ પાકો માટે લાભ આપવામાં આવે છે.
 • 8 થી 12 લિટર કેપીસીટીવાળા power nepsek sprayer જનરલ ખેડૂતો માટે કિંમતના 40 % અથવા રૂ.2500/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.આ યોજનાનો લાભ ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ મળશે. આ સ્કીમમાં SC/ST, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂત લાભાર્થીઓ માટે કિંમતના 50 % અથવા રૂ. 3100/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. જે ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ મળશે.
 • 12 લીટર થી 16 લીટર કેપિસીટીના power spray pump માટે જનરલ ખેડૂતો માટે કિંમતના 40 % અથવા રૂ.3000/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે હોય તે લાભ મળશે. અને ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ મળશે. SC/ST, નાના, સીમાંત અને મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે કિંમતના 50 % અથવા રૂ. 3800/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. અને ખેડૂતના ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ મળશે.
 • 12 લીટર થી 16 લીટર કેપિસીટીના પંપ પર જનરલ ખેડૂતો માટે કિંમતના 40 % અથવા રૂ.8000/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે. અને ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગનો લાભ મળશે. SC/ST, નાના, સિમાંત અને મહિલા ખેડૂત લાભાર્થી માટે કિંમતના 50 % અથવા રૂ.10000/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગનો લાભ મળશે.

બેટરી પંપ સહાય યોજનાના લાભો

AGR-2પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન પર સાધનની ખરીદ કિંમતના 50% અથવા રૂ. 3000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે. ખેડૂતોને ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ સુધી લાભ મળશે.
RKVY- Control of PBW, WG & FAW50 % અથવા રુ.3000 ની મર્યાદામાં જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે.
AGR-14પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન પર સાધનની કિંમતના 75% અથવા રૂ. 4500/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે. ખેડૂતોને ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગનો લાભ મળશે.
AGR-3ખેડૂતોને આ સ્કીમમાં પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન પર સાધનની કિંમતના 75% અથવા રૂ. 4500/- બે માથી જે ઓછું હોય તેનો લાભ મળશે. વધુમાં ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ સુધી લાભ મળશે.
AGR-4આ સ્કીમમાં પાવર સંચાલિત સાધન પર સાધનની કિંમતના 75% અથવા રૂ. 4500/- બે માથી જે ઓછું હોય તેનો લાભ મળશે. વધુમાં ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ સુધી લાભ મળશે.

Document of Battery Operated Spray Pump Scheme

ikhedut web portal દ્વારા સરકારી યોજનાઓના Online Form સ્વીકારવામાં આવે છે. દવા છંટકાવના પંપ માટેની યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

1. જમીનની નકલ 7-12

2. અરજદારનું રેશનકાર્ડની નકલ

3. આધારકાર્ડની નકલ

4. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનું સર્ટિફિકેટ કઢાવેલ હોય તો

5. વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)

6. ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક

7. જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો

8. ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો

9. જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો

10. બેંક ખાતાની પાસબુક

>બેટરી પંપ સહાય યોજના ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

દવા છાંટવાનો બેટરી સંચાલિત પંપ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ikhedut portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. લાભાર્થી ખેડૂતો પોતાની ગ્રામ પંચાયતમાંથી VCE પાસેથી Online Arji કરી શકે છે.

ખેડૂતો તાલુકા કચેરીમાંથી તથા અન્ય કોમ્પ્યુટરની કામગીરી કરતા હોય તેમની પાસે Online Form ભરાવી શકે છે. ખેડૂતો જાતે ઘરે બેઠા ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની માહિતી મેળવીશું.

 • અરજદારે સૌપ્રથમ ‘Google Search” માં ‘ikhedut.gujarat.gov.in ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • પરિણામમાંથી અધિકૃત @ ikhedut.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ખોલવી.
 • ખેડૂત વેબસાઈટ ખોલ્યા પછી “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં યોજના પર Click કર્યા પછી ક્રમ-1 પર આવેલી “ખેતીવાડી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “ખેતીવાડી ની યોજના” ખોલ્યા બાદ જ્યાં 49 યોજનાઓ બતાવશે.
 • જેમાં ક્રમ નંબર-18 પર “પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીત” માં  પર ક્લિક કરવાની રહેશે.
 • જેમાં પાક સંરક્ષણ સાધનો- પાવર સંચાલીતની તમામ માહિતી વાંચ્યા બાદ “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને Website ખોલવાની રહેશે.
 • હવે તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો અગાઉ Registration કરેલ હોય તો “હા” અને નથી કર્યું તો “ના” કરી આગળ પ્રોસેસ કરવાની રહેશે.
 • અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોય તો Aadhar Card  અને Mobile Number નાખ્યા બાદ Captcha Image સબમીટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થી ખેડૂતેએ Ikhedut Portal પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને Online Form ભરવું.
 • ખેડૂત ઓનલાઈન ફોર્મમાં સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈપૂર્વક માહિતી ભર્યા બાદ Application Save કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો Check કરીને Application Confirm કરવાની રહેશે.
 • ઓનલાઈન અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થશે નહીં.
 • ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

Important Link

અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લીક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહીં ક્લીક કરો
વધુ માહિતી માટેઅહીં ક્લીક કરો

આ પણ વાંચો,

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

મહિલા સ્વાવલંબન યોજના 2023

મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

મુખ્ય મંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

SBI સ્ત્રી શક્તિ યોજના

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને બેટરી પંપ સહાય યોજના। Battery Pump Sahay Yojana 2023 સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujuonline.com ની મુલાકાત લેવા બગલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujuOnline.com is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment